شعف و بهجت دوستان خدا

بدان که شعف و بهجت  دوستان خدا از یاد و ذکر حضرت حق

حاصل شده  است و دوری از گناه نیز  این شعف را حفظ می کند.

حالات اولیا خدا جز خودشان کسی  نمی داند و دوستان خدا

در شعف و بهجت به آنجا  رسیدن که حضرت باری تعالی

از حالشان خبر می دهد و می فرماید:آگاه باشید دوستان خدا

نه غم دارن و نه اندوهی و بشارت باد در دنیا ودر آخرت از

صالحانند.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 9 بازدید