آثار حضور در فضا ملکوت

بسم الله نور

حضور در فضا ملکوت احساس آرامش و شعفی بر جان انسان  دارد

که حد ندارد و این بستگی به حالت مراقبه و حضور و ذکر مسافر
حریم  عشق دارد

پس باید این حال را به حالت ملکه در آورد  و جان را آماده سفر به عالم جبروت و لاهوت کرد.

ع.ر.ع

/ 1 نظر / 21 بازدید