اهمیت مراقبه

حقیقت عرفان جز مراقبه و ترک معاصی و اجتناب از
آنچه  شارع والا مرتبه حرام کرده نیست و این همان  هم ذکر است

که ذکر عملی هم شهود است که شهود باطنی درک ترک
لذت حرام و رسیدن به آب گوارا ترک معصیت است.

پس سالک الی الله باید به عنایت به اینکه حضرت
اله العالمین او را می بیند هر لحظه بر مراقبه خود افزون کند.

آنچه سرعت سلوک را افزون می کند حالی است که از
مراقبه پیدا می شود و سالک بداند  که عمل بدون مراقبه هیچ

اثری ندارد.

ع.ر.ع

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید