در جستجوی حقیقت

به نام حضرت حق

تنها گاهی اورا خواهی یافت اگر انقطاعی نباشد همیشه با اویی

حتی زمانی که در عالم کثرتی پس او را می جویی در خود بجوی

که تویی عالم اکبر پس امر او را اطاعت کن و همیشه دل را

معطوف او کن. که همیشه او با تو خواهد بود.

همانطور که همیشه هست پس حجاب ها را از نفس خود کنار بزن

او را خواهی یافت .

فی امان الله

ع.ر.ع

/ 1 نظر / 19 بازدید