حبت حقیقی در سیر الی الله

در حقیقت عرفان الهی،محبت وعشق و قرب  الی الله هست

که در نهایت منجر به لقا الهی می شود و این میسر نخواهد شد      

بلکه با مراقبه و کاشتن اطاعت از اوامر حضرت حق

که از لسان صاحب شرع مقدس آمده است

لذا باید محبتی که منجر به اطاعت حضرت حق می شود

را محبت اصیل و حقیقی دانست.

پس عرفان حقیقی و الهی جز عشقی که منجر به

اطاعت محبوب الهی باشد نیست.

/ 1 نظر / 20 بازدید