خصوصیت عالم مثال

خصوصیت عالم مثال

اینک با تامل کافى و وافى ، این مطلب را به روشنى در مى یابیم که این نقصانها و کمبودها و دردها ریشه در ماده و عالم طبیعت دارد که آن نقص ها یا از اول وجود داشته و یا بعدا به واسطه اى تحقق پیدا کرده است مانند نقص هاى خلقت و نقص هاى خیالى و وهمى (27). پس آنجا که ماده اى نباشد، نقص و کمبود نیز وجود نخواهد داشت .

پس نتیجه اینکه ، دردها و نقصانها و گرفتاریها منحصر به زندگى این دنیاست . لذا این مصائب و نقص ها و عیوب به عالم مثال - که فوق عالم طبیعت است و غیر مادى مى باشد - راه ندارد و همانا موجودات عالم مثال ، صورتهاى بدون ماده هستند و در لذتهاى مثالى نیز هیچ آثار تیرگى و آلودگى و عامل منافى وجود ندارد.

و مراد ما از ماده ، همان جوهر نامحسوس است که انفعال پذیر مى باشد، نه اینکه منظور ما جسمیت باشد که صورتى است بدون ماده ، این (نکته بسیار مهم ) را خوب درک کن ! (28)

وقتى دوباره تاءمل و دقت مى کنیم در مى یابیم که در عالم مثال نیز حد و مرز و نقصان وجود دارد؛ چرا که براى هر محدودى در ذات خود مرتبه اى خالى از حد وجود دارد که خارج از ذات اوست چنانکه این مساءله در جاى خود مبرهن شده است . (هر چند عالم مثال از نقصانهاى جهان ماده مبر است ولى محدودیت لذتها و مرز بندى میان آنها در نشئه مثال ، نقص بزرگى به شمار مى آید).

/ 0 نظر / 7 بازدید