درد دلی با حضرت دوست

خدایا وقتی گام بر می داریم در راه تو سختی راه ما را خسته می کند اما باز

وقتی محبت و عشقت خود در سرشت ما قرار دادی این محبت کشش عجیبی

به سمت تو دارد .

پروردگارا هر چه عشق و محبت تو در دل ما فزون می شود حالت محبت به خلقت بیشتر

و عشق و محبتی که تو نسبت به همه داری در دل ما قرار می دهی.

پس خدایا محبت خودت در دل ما فزون کن که خلقت برای عشق به تو بود.

ای زیبا ترین پرده از چهره نکشیده همه را کشتی پس ما را در عشق خویش بکش.

بنده حقیر تو

               ع.ر.ع

 

/ 0 نظر / 16 بازدید