راه رسیدن به یقین

بدان یقین مراتب دارد و آنان که می گویند به یقین نمی شود رسید

بس دروغگو هستن پس باید مراتب را طی کرد تا به یقین محض رسید

چگونگی رسیدن به یقین در عمل است نه در علم.

باید عمل کرد تا به علم واقعی رسید پس با حرکت و ترک معاصی و

انجام واجبات و معرفت صحیح به ذات حضرت حق کم کم حجاب کم می

  شود و در ادامه این ورع هم علم می آورد و همه ایمانی که به یقین

خواهد رسید.

ع.ر.ع

/ 0 نظر / 211 بازدید