حقیقت سیر وسلوک عملی

بدان که حقیقت سلوک عملی در مراقبه ونفی خواطرو ذکر هست.

که مراقبه در ترک گناه هست و حقیقت سلوک همان مراقبه هست.

و مراقبه هم مراتبی دارد .که سالک هرچه بیشتر می رود

مراقبه آن قوی تر می شود.

نفی خواطر که سالک همیشه خواطر بر ذهن او حمله

می کند. در سلوک باید با استمداد از ذکر وصمت و سکوت

نفی خواطر کرد.ذکر هم که ابتدا لسانی و بعد نیز

به ذکر قلبی می رسد و حقیقت ذکر قلبی هست.

پس سالک باید همواره مراقبه و نفی خواطر و ذکر حضرت حق

را همراه داشته باشد . و من الله توفیق ع.ر.ع

/ 0 نظر / 13 بازدید